Coaching dla biznesu - zdjęcie główne

Coaching dla biznesu

Coaching dla biznesu to zbiór metod i działań psychologicznych, których zadaniem jest wesprzeć daną osobę w osiąganiu zaplanowanych rezultatów. Spotkania mają charakter aktywnego treningu opartego na modelach socjo-kognitywistycznych. Coaching dla biznesu to optymalny sposób na zwiększanie kompetencji zatrudnionych już pracowników danej organizacji. To zdecydowanie skuteczniejsza i bardziej ekonomiczna metoda niż nieustanne poszukiwanie nowych pracowników z potrzebnymi organizacji umiejętnościami. 

Coaching dla biznesu podnosi miękkie i twarde kompetencje

Interakcja z coachem ma pobudzić kreatywność „ucznia” i myślenie krytyczne, na końcu procesu uczeń wprowadza takie zmiany w swoim życiu, jakie jeszcze do niedawna wydawały się nieosiągalne. Coaching biznesowy łączy zatem cechy psychologii i mentorstwa a coach wcale nie musi być specjalistą w dziedzinie biznesu, w której porusza się uczeń/klient. Jego zadaniem jest wspomaganie działań klienta pokazywanie mu wszystkich składowych, które ograniczają jego myślenie i działanie. Jednak wskazane zmiany może wprowadzić tylko klient i to za sprawą jego działania okaże się czy coaching biznesowy był efektywny. 

Coaching biznesowy dla małej firmy

Coaching dla biznesu, skierowany do małych średnich firm ma na celu przede wszystkim ustalenie celów do jakich dąży przedsiębiorca oraz kryteriów oceny rezultatów. Szkolenie nastawione jest  na rozwój osobisty właściciela firmy, bo to on, zwykle jednoosobowo zarządza organizacją. Coaching biznesowy ma zatem pomóc w zdobywaniu określonych umiejętności, ustalania priorytetów i realizacji zadań w określonej kolejności.

Uczy umiejętnego rozwiązywania problemów wewnątrz organizacji i w kontaktach z kontrahentami. Buduje umiejętności przekraczania własnych ograniczeń i motywuje do pracy. Szkolenie właściciela małej średniej firmy nie oznacza niestety, że przedsiębiorca będzie potrafił nabyte standardy pracy przekazać swoim pracownikom. 

Coaching dla biznesu w dużej firmie

Inny charakter i cele ma coaching biznesowy przeznaczony dla dużej firmy. W tych organizacjach kieruje się go do członków załogi, przede wszystkim stopnia kierowniczego. Ma on na celu zdobywanie umiejętności wykorzystania efektywnie czasu pracy, budowania zgranego zespołu, realizację strategii firmy, rozwijanie w pracownikach umiejętności przywódczych.

Coaching dla biznesu w dużej firmie realizowany dla menadżerów różnego szczebla rozwija kompetencje miękkie i likwiduje niewłaściwe nawyki. Największą wadą tego sytemu jest jednak spora rotacja wśród pracowników wyższego szczebla, która stanowi poważną przeszkodę we wdrażaniu nabytych umiejętności.